اخبار ورزشی » دلافوئنته، از آلیانس آرنا تا بالتار در 23 ساعت!